Znalecký posudok

Znalecký posudok v odvetví „Odhad hodnoty nehnuteľností“ slúži na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a zároveň predstavuje doklad o stave nehnuteľnosti k určitému dátumu (napr. pri kúpe bytu).

Znalecký posudok sa vypracováva pre konkrétny účel (právny úkon). Každý účel má svoje špecifiká, ktoré sa musia rešpektovať. Medzi bežné účely znaleckých posudkov patria napríklad:

 • dedičské konanie
 • záložné právo (napr. pre hypotekárny úver v banke)
 • prevod nehnuteľnosti
 • nepeňažný vklad do spoločnosti
 • zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností
 • nájom pozemkov
 • ohodnotenie zložiek podnikov
 • vyporiadanie (vysporiadanie) bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)
 • vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • určenie hodnoty vecných bremien (právo prechodu a prejazdu a pod.)
 • iné (exekúcia nehnuteľnosti, atď…)

Stanovujeme hodnotu rôznych nehnuteľností:

 • rodinné domy
 • chaty
 • chalupy
 • pozemky podľa charakteru
 • byty a nebytové priestory
 • stavby a rozostavané stavby (jednoduché a drobné stavby, administratívne a obchodné budovy, výrobné haly, skladovacie haly,..)
 • areály (výrobné, poľnohospodárske,..)
 • prevádzkové a administratívne budovy, haly a pod.
 • príslušenstvo budov (oplotenie, prípojky inžinierskych sietí,…)
Znalecký posudok